fbpx

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1: Definities 

1.1     Onderneming: Yoga Musthaves, gevestigd te Leeuwarden, KvK-nummer 65886410, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Yoga Musthaves;
1.2    Consument: de wederpartij van Yoga Musthaves wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Consument;
1.3    Partijen: Yoga Musthaves en Consument samen;
1.4    Overeenkomst: de koopovereenkomst op afstand tussen Partijen.  


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Yoga Musthaves en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Yoga Musthaves en Consument;

2.2     Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.yogamusthaves.com zijn deze voorwaarden van toepassing;

2.3     Voordat de overeenkomst op afstand wort gesloten, worden deze voorwaarden via de website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4     Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de Consument geen rechten van toekomstige transacties ontleden;

2.5     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of schriftelijke voorwaarden of bedingen van derden niet door Yoga Musthaves erkend.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomsten

3.1     Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Yoga Musthaves. Yoga Musthaves is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4: Aanbiedingen en prijzen

4.1     Alle aanbiedingen van Yoga Musthaves zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Yoga Musthaves behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

4.2     Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen;

4.3     De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s (€), inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd;

4.4     Yoga Musthaves kan niet worden gehouden voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings-, druk- of typfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: Betaling

5.1     De volledige betaling wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de Consument een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling;

5.2     Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een Consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de Consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten;

5.3     Betaalt Consument niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft Consument in gebreke, dan is Yoga Musthaves gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;

5.4     Blijft Consument in gebreke, dan zal Yoga Musthaves tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Consument. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten;

5.5     In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling van de Consument zijn de vorderingen van Yoga Musthaves op de Consument onmiddellijk opeisbaar;

5.6     Weigert Consument zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Yoga Musthaves, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Yoga Musthaves te betalen.  

Artikel 6: Levering

6.1     Alle artikelen uit de online shop zijn in principe uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, Yoga Musthaves zal Consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

6.2     Yoga Musthaves gaat over tot levering van de gekochte zaken c.q. diensten nadat het volledige factuurbedrag evenals de bijkomende (verzend)kosten door de Consument aan Yoga Musthaves is voldaan, tenzij anders overeengekomen;

6.3     Als plaats van levering geldt het adres wat de Consument aan Yoga Musthaves kenbaar heeft gemaakt;

6.4     De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen c.q. op de website van Yoga Musthaves zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Yoga Musthaves zal geaccepteerde Overeenkomsten met een Consument met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden;

6.5     Overschrijding van genoemde levertijd geeft de Consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien;

6.6     Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij Yoga Musthaves tot het moment van bezorging aan de Consument of diens vooraf aangewezen en aan Yoga Musthaves bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Yoga Musthaves is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

6.7     Yoga Musthaves is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij Partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Yoga Musthaves is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

6.8     Aan de leveringsplicht van Yoga Musthaves zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden;

6.9     In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de Consument;

6.10   Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

7.1     De bij Yoga Musthaves aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Yoga Musthaves totdat Consument de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Yoga Musthaves zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen;

7.2     Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Yoga Musthaves het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Yoga Musthaves worden tegengeworpen;

7.3     Yoga Musthaves is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

7.4     Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Yoga Musthaves het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat Consument volledig en conform afspraak heeft betaald;

7.5     In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van Consument zijn de verplichtingen van Consument onmiddellijk opeisbaar.  


Artikel 8: Retourneren/Ruilen van Artikelen

8.1     De Consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de Consument is ontvangen;

8.2     Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan Yoga Musthaves retourneren, conform de door Yoga Musthaves verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

8.3     Yoga Musthaves accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd en die zijn gestuurd naar retour@yogamusthaves.com. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd;

8.4     Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en);

8.5     Retourzending van Consument zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retour stort Yoga Musthaves binnen 14 werkdagen terug op de rekening.

Artikel 9: Klachten

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling van Consument

9.1     Consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen te (doen) onderzoeken en schriftelijk te melden. Daarbij behoort Consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen Partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, dan dient de Consument dit per omgaande aan Yoga Musthaves te melden via info@yogamusthaves.com

9.2     Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 7 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door Consument schriftelijk bij Yoga Musthaves worden ingediend;

9.3     Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft Yoga Musthaves het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en Consument een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. Deze garantie vervalt wanneer de Consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd;

9.4     Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan Yoga Musthaves worden tegengeworpen;

9.5     Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst;

9.6     Na het verwerken van de goederen bij Consument worden geen reclames meer geaccepteerd. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

10.1   Iedere aansprakelijkheid van Yoga Musthaves, van personeel en producten van Yoga Musthaves voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2   Yoga Musthaves aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Yoga Musthaves;

10.3   Iedere aansprakelijkheid van Yoga Musthaves jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Yoga Musthaves verschuldigd is;

10.4   Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Consument en Yoga Musthaves, dan wel tussen Yoga Musthaves en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Consument en Yoga Musthaves, is Yoga Musthaves niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Yoga Musthaves.

Artikel 11: Overmacht

11.1   Kan Yoga Musthaves niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door Consument geleden schade;

11.2   Onder overmacht verstaan Partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Yoga Musthaves ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door Consument kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Yoga Musthaves;

11.3   Voorts verstaan Partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Yoga Musthaves afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Yoga Musthaves voldoen, tenzij zulks aan Yoga Musthaves te verwijten is;  

11.4   Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Yoga Musthaves niet aan zijn verplichtingen jegens Consument kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Yoga Musthaves niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

11.5   Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft Consument het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Wijziging van de Overeenkomst

12.1   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan;

12.2   Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Yoga Musthaves stelt Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte;

12.3   Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Yoga Musthaves Consument hierover vooraf schriftelijk in;

12.4   Indien Partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft Yoga Musthaves daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft;

12.5   In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan Yoga Musthaves geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.  

Artikel 13: Overdracht van rechten

13.1   Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  


Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1   Op deze overeenkomst tussen Yoga Musthaves en Consument is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd;

14.2   De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten;

14.3   Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

Artikel 15: Forumkeuze

15.1  . Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.   

 

 

Vragen, klachten of opmerkingen

Mochten er na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen zijn over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen.

Nieuwe Oosterstraat 18a
8911 KN Leeuwarden
E: info@yogamusthaves.com
W: www.yogamusthaves.com

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Typ hier je zoekopdracht

Gratis verzending vanaf €100,- in Nederland of België